Θεματικές ενότητες προγράμματος και περιγραφή τουςΤο πρόγραμμα αποτελείται από 13 θεματικές ενότητες. 

Στην παρούσα ενότητα οι εκπαδευόμενοι εξοικειώνονται α) με τις βασικές αρχές , τις λειτουργίες και τα εργαλεία της Επικοινωνίας  στον Αθλητισμό το σύγχρονο  περιβάλλον των παραδοσιακών ΜΜΕ και των Νέων Μέσων,  β) με τους εγγενείς κειμενικούς κώδικες των ΜΜΕ και γ) με τις  ιδιαίτερες τεχνικές λόγου που χρησιμοποιούνται από κάθε μέσον. Στο πλαίσιο της παρούσας Θεματικής μελετώνται ακόμη η πορεία, οι τάσεις και οι προοπτικές των Αθλητικών ΜΜΕ (παραδοσιακών και Νέων Μέσων) καθώς και η  αλληλεπίδρασή τους με το πολιτικό και το οικονομικό περιβάλλον.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Στη διάρκεια της Θ.Ε.1 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 25

 Αξία σε ECTS: 1

Στην παρούσα ενότητα οι συμμετέχοντες α) εκπαιδεύονται πάνω στις βασικές αρχές που διέπουν την προώθηση υπηρεσιών και την άσκηση Δημοσίων Σχέσεων στους αθλητικούς οργανισμούς, β) εξοικειώνονται με το απαιτητικό και ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών, όπου η ταχύτητα, η εγκυρότητα, ο τρόπος παρουσίασης και η ταχύτητα διάχυσης της πληροφορίας  είναι μερικές από τις παραμέτρους που ορίζουν την επιτυχία στην επίτευξη των στόχων. Γίνεται επίσης εισαγωγή σε βασικούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει η πληροφορία στο διαδίκτυο, όπως τα fake news ή τα click bait άρθρα.  

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Στη διάρκεια της Θ.Ε.2 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Στην παρούσα ενότητα οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται πάνω στις βασικές αρχές λειτουργίας των Social media τα οποία η επιστημονική βιβλιογραφία εντάσσει πλέον στα Νέα Μέσα (New Media). Ειδικότερα οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με την προσωποποιημένη περιγραφή, τις τεχνικές δημιουργίας ενδιαφέροντος στο κοινό καθώς και με τα βασικά εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων. Ενδεικτικές υπο-ενότητες : KPI και μετρήσεις, Google Analytics και Social Media Metrics,  Τα συμπεράσματα πίσω από τους αριθμούς, Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των κινήσεων, ο ρόλος των χορηγούμενων αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Στη διάρκεια της Θ.Ε.3 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση .

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Προϊόντα και υπηρεσίες αναζητούν καθημερινά το μερίδιο που τους αναλογεί στην αγορά του αθλητισμού, μέσω της διαδικασίας brand awareness και της διάχυσης στοχευμένων πληροφοριών που αφορούν το προϊόν ή την υπηρεσία. Οι τρόποι προώθησης μέσω του ίντερνετ μπορούν να λάβουν ποικίλες μορφές και διαστάσεις, από banners σε θέσεις προβολής έως native advertising και τεχνικές προώθησης με την χρήση κινηματογραφικών στοιχείων. Στην παρούσα θεματική οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται περαιτέρω με μια σειρά εργαλείων του digital marketing τα οποία βρίσκονται στην διάθεση του marketer για την δημιουργία σημαντικών πελατολογίων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Στη διάρκεια της Θ.Ε.4 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Τα Νέα Μέσα και ευρύτερα οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν ν΄αποτελέσουν καινοτόμα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία της Φυσικής Αγωγής, όπως έχει αποδείξει πληθώρα επιστημονικών μελετών. Η χρήση των Πολυμέσων λειτουργεί συμπληρωματικά προς την διδασκαλία του μαθήματος στο φυσικό του περιβάλλον κι έχει ως στόχους α) την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την Φυσική Αγωγή και την δημιουργία συνθηκών  παρακίνησης, β) την πληρέστερη μελέτη των κινητικών λειτουργιών του σώματος και την αξιολόγηση των αθλητικών δεξιοτήτων και γ) την πληρέστερη επικοινωνία διδάσκοντος – διδασκόμενου εντός και εκτός της σχολικής μονάδας. Στην παρούσα θεματική οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τα αποτελέσματα της σχετικής ερευνητικής διαδικασίας.     

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Στη διάρκεια της Θ.Ε.5 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση .

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Στην περίπτωση των αθλητικών διοργανώσεων ο όρος «Marketing Events» παραπέμπει σε σκηνοθετημένα γεγονότα και δράσεις οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων που στόχο έχουν την ταύτιση των αποδεκτών (αθλητών, θεατών, χορηγών, διαφημιστών, συνεργατών) τόσο με το περιεχόμενο του event όσο και με μία σειρά υπηρεσιών ή προϊόντων που προωθούνται μέσω αυτού. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής διερευνάται η επίδραση των Νέων Μέσων στην διαμόρφωση υλικών και συναισθηματικών ερεθισμάτων, τα οποία στοχεύουν να οδηγήσουν τον αποδέκτη των μηνυμάτων σε μια ισχυρή διαδικασία δράσης εντός του πλαισίου των αθλητικών events.

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Στη διάρκεια της Θ.Ε.6 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Το ψηφιακό περιβάλλον της σύγχρονης Επικοινωνίας έχει επιδράσει σημαντικά στο τηλεοπτικό πεδίο και το έχει μεταβάλλει. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προσφέρουν πλέον και τηλεοπτικές υπηρεσίες, γεγονός που μεταβάλλει  σημαντικά τον τρόπο διανομής του τηλεοπτικού περιεχομένου. Στο νέο τοπίο, η τηλεόραση εξελίσσεται σε παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης  με νέες δυνατότητες κατανάλωσης του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Ήδη, σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και μεγάλα πρωταθλήματα ανά τον κόσμο, τα social media και οι νέες πλατφόρμες ενημέρωσης είτε αγοράζουν τηλεοπτικά δικαιώματα απευθείας από τη διοργάνωση, είτε συνεργάζονται με τηλεοπτικούς σταθμούς που τα έχουν ήδη αποκτήσει.  

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Στη διάρκεια της Θ.Ε.7 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Η ρομποτική δημοσιογραφία (robot journalism ή algorithmic journalism) συνίσταται στην παραγωγή ειδησεογραφικού περιεχομένου με αλγόριθμο μέσω «έξυπνων λογισμικών», χωρίς τη ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Η συγκεκριμένη μορφή δημοσιογραφίας χρησιμοποιείται σήμερα από διεθνή ΜΜΕ για την  παραγωγή αθλητικού και άλλου ειδησιογραφικού περιεχομένου, ειδικά σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στην ενότητα αυτή, θα διδαχθεί ο τρόπος εφαρμογής και καθιέρωσης της ρομποτικής δημοσιογραφίας στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ο τρόπος με τον οποίον το συγκεκριμένο είδος δημοσιογραφίας χρησιμοποιείται από ΜΜΕ ανά τον κόσμο, τα αποτελέσματα και οι ενδεχόμενες παρενέργειες ή κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν.      

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Στη διάρκεια της Θ.Ε.8 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το μεγαλύτερο multimedia και hypermedia αθλητικό γεγονός παγκοσμίως, καθώς ο θεατής μπορεί πλέον να το παρακολουθήσει μέσω του tablet, του smartphone ή άλλου φορητού υπολογιστή και να πλοηγηθεί στις πληροφορίες της διοργάνωσης κατά τρόπο μη γραμμικό. Στην παρούσα θεματική οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με το διαδικτυακό περιβάλλον στην Ολυμπιακή Επικοινωνία, με την Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη Πολυμέσων και με τις βασικές αρχές του ψηφιακού Ολυμπιακού Μάρκετινγκ το οποίο χρησιμοποιείται από τους διοργανωτές, τους χορηγούς και τους αθλητές για την αύξηση των χορηγικών τους προγραμμάτων.     

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Στη διάρκεια της Θ.Ε.9 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μια δυναμική προσέγγιση στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα των ΜΜΕ που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και διεθνώς και σχετίζονται με την ανάπτυξη των Νέων Μέσων. Τα νέα αυτά σχήματα προορίζονται ν΄ αποτελέσουν μια εναλλακτική οδό ιδιοκτησίας, ένα  επιχειρηματικό μοντέλο που θα λειτουργήσει ως εναλλακτική λύση στο παρακμάζων υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο των ΜΜΕ και θα συμβάλλει στην πολυφωνία και τον πλουραλισμό. Τα συγκεκριμένα μοντέλα στηρίζονται εν πολλοίς στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος και της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ψηφιακές πλατφόρμες φιλοξενίας, μετάδοσης και διανομής ενημερωτικού περιεχομένου. 

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Στη διάρκεια της Θ.Ε. 10 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Στο πλαίσιο της παρούσας θεματικής ενότητας οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με μια σειρά από επικοινωνιακά εργαλεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις και τους φορείς Αθλητικού Τουρισμού και Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής προκειμένου η επιχείρηση ή ο φορέας να «ακολουθήσουν» το κοινό στο οποίο επιδιώκουν να απευθυνθούν. Οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς  τη δυνατότητα ροής του περιεχομένου σε στοχευμένα ακροατήρια και οι καμπάνιες digital marketing, ενεργοποιούν τις εταιρείες ώστε να φτάσουν σε πολυπληθή κι ετερόκλιτα ακροατήρια .

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Στη διάρκεια της Θ.Ε. 11 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Οι Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες είναι μια νέα μορφή αθλητικής διοργάνωσης η οποία ξεκίνησε το 2015 από την Πεσκάρα της Ιταλίας και περιλαμβάνει 11 αθλήματα άμμου και θάλασσας. Η δεύτερη κατά σειρά διοργάνωση έλαβε χώρα στην Πάτρα τον φετινό Αύγουστο (25-31/8/2019) με την συμμετοχή αθλητών από 26 χώρες οι οποίοι αγωνίστηκαν στην Χειροσφαίριση άμμου, Πετοσφαίριση άμμου, Ποδόσφαιρο άμμου, Τένις άμμου, Πάλη άμμου, Δίαθλο, Θαλάσσιο Σκι, Ωκεάνιο Κανό, Παράκτια Κωπηλασία, Κολύμβηση Ανοιχτής Θάλασσας και Τεχνική Κολύμβηση. Η κάλυψη αυτών των ιδιαίτερα θεαματικών αθλημάτων έχει τεχνικές ιδιαιτερότητες και σημαντικό ρόλο στην διαδικασία κάλυψης κατείχαν τα New Media. Η παρούσα θεματική αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης η οποία θα προετοιμάσει κατάλληλα τους συμμετέχοντες για την τελική γραπτή εργασία.    

Επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Στη διάρκεια της Θ.Ε. 12 οι εκπαιδευόμενοι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας, υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εκπονήσουν μία επιστημονική εργασία έκτασης 4.500-5.000 λέξεων. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 10 και ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει βαθμό μεαλύτερο ή ίσο του 5. Σε περίπτωση αποτυχίας του, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης.

Διάρκεια σε ώρες: 25

Αξία σε ECTS: 1