Μέθοδος υλοποίησης του προγράμματοςΔιδασκαλία και παρακολούθηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία διεξάγεται μέσω διαδικτύου με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης η οποία προσδίδει πλήρη αυτονομία στον καταρτιζόμενο, καθώς δίνει τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και το χρόνο που επιθυμεί ο κάθε εκπαιδευόμενος. Η διδασκαλία εμπλουτίζεται περαιτέρω με τρεις τηλεδιασκέψεις για κάθε κύκλο σπουδών, με στόχο την περαιτέρω ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, την επίλυση αποριών και την παροχή οδηγιών για τη συγγραφή των εργασιών από τους συμμετέχοντες. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε ο υποψήφιος να επιλύει τυχόν απορίες με στόχο να ολοκληρώσει με επιτυχία την επιμόρφωση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού (είδος, δομή, βασικά χαρακτηριστικά)

Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι συμμετέχοντες μετά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα και την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων αποκτούν κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.
Κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζει ένα εξειδικευμένο θέμα του οικείου προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης το οποίο παρουσιάζεται και αναλύεται, ανάλογα με το θέμα, μέσω:

  • Πρωτότυπου υλικού μελέτης σε μορφή pdf
  • Παρουσιάσεις ppt
  • Σχετικά βίντεο
  • Πρόσθετο υλικό για μελέτη
  • Πρόσθετη βιβλιογραφία