Αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευομένωνΤρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων

Για κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και να επιλύσει τα αντίστοιχα τεστ αξιολόγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σπουδών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 13ης θεματικής ενότητας θα πρέπει να εκπονήσει μια επιστημονική εργασία έκτασης 3500-4000 λέξεων. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 10, τόσο για τα τεστ της κάθε ενότητας όσο και για την τελική εργασία. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει σε όλα τα τεστ μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 5 και στην τελική εργασία βαθμό τουλάχιστον 5. Σε περίπτωση αποτυχίας στα τεστ ή στην τελική εργασία, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης.

Αξιολόγηση προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου, διοικητικής υποστήριξης, κ.λπ., ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/η καλείται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του προγράμματος.

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα Πιστοποιητικά υπογράφονται από την αρμόδια Αντιπρύτανη και πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ, καθηγήτρια Σοφία Ζυγά κι από την Επιστημονική Υπεύθυνη, Αν. Καθηγήτρια Παναγιώτα Αντωνοπούλου. Για την χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων. Σε περίπτωση οικονομικών εκκρεμοτήτων, το Πιστοποιητικό χορηγείται στους εκπαιδευόμενους μετά την εξόφληση των διδάκτρων. Το Πιστοποιητικό συνοδεύεται από αντίστοιχο Παράρτημα στο οποίο αναγράφεται η διάρκεια σε ώρες και σε μήνες του προγράμματος, η αξία του σε ECTS, η μέθοδος υλοποίησής του, η τελική επίδοση του/της επιμορφούμενου/ης και οι Θεματικές Ενότητες/Μέρη του προγράμματος.